Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOUTĚŽNÍ ŘÁD DOGTREKKINGU

Preambule

1.     Dogtrekkingové akce jsou organizovány podle Soutěžního řádu dogtrekkingu

      a tyto  akce probíhají vždy v souladu s Řádem na ochranu zvířat při svodu

      - závodech v dogtrekkingu, který byl schválen Ústřední komisí pro ochranu

      zvířat a bylo mu přiděleno číslo jednací 19918/2005-11020.

2.     Soutěžní řád řeší systém organizace dogtrekkingových akcí na území České

      republiky a hodnocení těchto akcí.

3.     Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky akce, zejména:

·         Funkcionáři, pracovníky pořadatele

·         účastníky

·         pomocníky

Charakteristika

Dogtrekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou

překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Vede účastníky k samostatnému

rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru

a vzájemné pochopení člověka a psa.

Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým

k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant).

V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší

dogtrekkingovou akci lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo

startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém akci je  délka etapy

minimálně 35km.

Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku

podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že se účastní výhradně na vlastní nebezpečí a že

jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

1. Odpovědnost a kompetence

1.     Soutěžní řád navrhuje technický výbor dogtrekkingu (dále jen TVDT) tak, aby

vyhovoval aktuálním potřebám.

2.     TVDT upravuje soutěžní řád dle problémů nově vzniklých v dané sezóně pro sezónu

příští.

3.     TVDT je složen ze zástupců pořadatelů dogtrekkingových akcí - kontroluje především

dodržování soutěžního řádu.

4.     Za dodržování soutěžního řádu odpovídá ředitel akce.

2. Termínový kalendář

1.     Termínový kalendář obsahuje seznam všech schválených akcí v dané sezóně,

které se budou konat na území ČR dle tohoto SŘ. Schválené akce budou zařazeny

do MČR.

2.     Termínový kalendář sestavuje pověřený administrátor podle přihlášek od pořadatelů.

E-mail na admistrátora akcí je servis@dogtrekking.info

3.     Uzávěrka přihlášek do termínového kalendáře podávaná pořadateli je týden před

konáním schůzky TVDT. Schůzka TVDT se obvykle koná první víkend v prosinci daného roku.

3. Povinnosti pořadatele

1.     Prezentace - při prezentaci předloží účastník platný očkovací průkaz s příslušným

potvrzením o platném povinném očkování – zpřesnění může být v propozicích konkrétní

akce . Od pořadatele obdrží startovní číslo nebo registrační kartu a itinerář trati.

Startovné pořadatel určí v propozicích a uvede způsob úhrady. Pořadatel může při

prezentaci požadovat kontaktní informace na další osobu, pro případ mimořádných

událostí, zejména postarání se o psa(y)

2.     Povinná výstroj - organizátoři dogtrekkingové akce vždy již v propozicích uvedou

povinnou výstroj. Způsob kontroly uvede pořadatel rovněž v propozicích. Nezbytnou

výbavu určuje charakter a náročnost konkrétního podniku. Vždy jsou v předepsané

výbavě bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka),

strava pro psa a člověka, plastikové láhve na pitnou vodu, miska pro psa, funkční

svítilna (nejlépe čelová), příslušná mapa dané oblasti a lékárnička obsahující 1x obvaz

hotový,  1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie, dvě botičky

pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať. Organizátor sám rozhodne uvede-li

do povinné výstroje ještě další vybavení.

3.     Doporučená výstroj - pořadatel dle charakteru akce může doporučit další výstroj

(která není povinná a nepodléhá kontrole).

4.     Trať - Respektuje veškeré zásady ochrany životního prostředí. Při výběru trasy se

snaží co možná nejvíce vyhýbat vozovkám.

5.     Itinerář a značení trasy – obdrží účastník při prezentaci

6.     Časový limit - organizátoři stanoví časový limit - do kdy je nutno akci dokončit.

Ti účastníci, kteří akci dokončí po uplynutí nejsou zařazeni do konečné klasifikace MČR.

Stejně tak účastníci, kteří akci předčasně ukončí. Některé (etapové) akce předepisují

cílová etapová místa, do nichž je třeba dorazit - rovněž v časovém limitu. Většinou je

pouze stanoven celkový časový limit a účastník si sám (dle aktuálních potřeb svých a

svého psa) zvolí bivakovací lokality i potřebnou délku odpočinku.

7.     Nuance – jsou určovány v propozicích pořadatele. Dogtrekkingové akce připouštějí

"psí nosič", ve kterém pes nese část povinné zátěže - nikdy ne více než třetina živé

hmotnosti psa. Účastník může nastoupit i s více psy - přičemž strava pro psy a voda

musí mít odpovídající objem, každý pes musí mít misku zvlášť. Ten, kdo odstartuje

s více psy, musí také se všemi projít cílem v daném časovém limitu. Jinak není zařazen

do klasifikace.

8.     Plemena psů - dogtrekking je otevřen libovolným plemenům psů i křížencům.

Pes musí absolvovat trať "po svých".

9.     Informace o meetingu - při meetingu budou účastníci poučeni, zda budou

mít možnost během akce doplňovat vodu a potraviny z místních zdrojů, jaký režim

je na trati - přírodní rezervace, chráň. území apod., kde nelze bivakovat, jaký je

způsob značení.

10. Start - způsob a čas startu si určuje pořadatel.

11. Kontrolní body - pořadatel může na trase zřídit libovolný počet kontrolních bodů

- stálých nebo tajných (event. obojí).

12. Odvoz účastníků v nouzi - pokud je to v možnostech organizátora zajistí

převoz odstoupivších účastníků do prostoru cíle. Je možno převoz stanovit již v propozicích

jako krajní možnost pouze v případě nouze, případně uvést formu finanční spoluúčasti

na převozu.

13. Státní správa - pořadatel musí řádně a včas požádat o povolení místně příslušné

orgány státní správy, veterinární správy a další instituce dle místa konání akce.

4. Povinnosti účastníka

1.     Přihlášení - přihlášením uznává účastník podmínky vypsané pro akci. Pořadatel může

při udání důvodu přihlášku odmítnout, zejména při přesáhnutí limitu počtu účastníků, nebo

při diskvalifikaci na předchozí akci.

2.     Věková omezení – účastníci musí být starší 18-ti let. V případě účastníka ve věku

15-18 let je třeba pořadateli předložit písemný souhlas zákonného zástupce.

3.     Stáří psů - minimální věk psa je jeden rok.

4.     Veterinární předpoklady - při prezenci psovodi předloží platný očkovací průkaz s potvrzením o platném povinném očkování dle aktuálních veterinárních podmínek. V propozicích mohou být veterinární podmínky dále upřesněny, případně rozšířeny.

5.     Doping - majitel psa je povinen zabezpečit, aby pes nebyl pod vlivem dopingu. Pořadatel

je oprávněn provést dopingovou kontrolu u libovolného psa přihlášeného na akci.

6.     Pohyb na trati - účastníci se po trati pohybují jednotlivě nebo maximálně ve dvojicích.

Rovněž bivakovat mohou jednotlivě nebo ve dvojicích. Je možno tolerovat pouze skupinky,

které se utvoří krátce po startu nebo při předcházení. Při etapové akci je společný povinný

bivak na určeném místě.

7.     Odpovědnost účastníka - účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa

po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování. Je striktně zakázáno

používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Účastník je povinen poskytnout

psu v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře.

Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není

účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli že odstupuje z konání akce

a opouští trať, nebo místo konání. 

8.     Trestání psů - fyzické trestání psů je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.

5. Kategorie

Účastníci jsou rozdělení do kategorií:

DTM1 - muži do 40-ti let, DTM2 - muži nad 40 let,

DTW1 - ženy do 35-ti let, DTW2 - ženy nad 35 let.

Rozhodující je rok narození - pokud muž (žena) nedosáhne v daném kalendářním

roce 41 (36) let je zařazena(a) do DTM1 (DTW1).

Jednotliví účastníci se do příslušné kategorie hlásí již v přihlášce na konkrétní akci -

není možno startovat v jedné sezóně ve dvou různých kategoriích.

6. Bodování MČR

Způsob bodování MČR v dogtrekkingu je určen na schůzce TVDT před následující

sezónou a je zveřejněn současně s termínovým kalendářem.  

7. Porušení pravidel, sankce, protesty

1.     Porušení pravidel - pořadatelé nahlásí řediteli akce každé porušení pravidel.

Účastníci, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků musí zprávu (i pouze ústní)

předat řediteli akce ihned po dojití do cíle (či mob. telefonem na trati). Po každém

ústním ohlášení- přestupku musí do jedné hodiny po dosažení cíle následovat písemné

ohlášení - jinak na ústní oznámení není brán zřetel.

2.     Protesty a slyšení - účastník, který je postižen hlášením o přestupku proti

pravidlům nebo je přestupku účasten má právo na slyšení u vedení akce a může

vznést protest proti ohlášení - písemný.

3.     Vedení akce – se skládá z ředitele akce a jím pověřených osob.

4.     Disciplinární řízení - každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce

diskvalifikací. Oznámení musí být provedeno neodkladně ještě před vyhlašováním

výsledků. Účastník je také diskvalifikován při chybějící povinné výstroji, pro špatné

zacházení se psem, pro hrubé chování vůči účastníkům, pořadatelům či divákům,

pro zjevný stav pod vlivem omamných látek během akce, pro agresivní chování psa

vůči jiným psům a lidem (napadení).

5.     Odvolání - rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečné a nenapadnutelné.

 

aktualizace na základě schůzky TVDT 12/2008